Rapportering til fiskeridirektoratet

Full kontroll over hva som er registrert og enkel innsending

Lovpålagt rapportering av fangst

1. januar 2018 trådte Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter i kraft. Denne er nå oppdatert.
Nå skal rapportering skje løpende, ikke bare månedlig, og fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

§ 1.Arter som er omfattet av rapporteringsplikten

Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet om kundenes fangster av følgende arter:

1. Torsk
2. Kveite
3. Sei
4. Uer
5. Steinbit.

§ 2.Fangstrapporteringens innhold

Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst). Det skal fremgå av rapporten hvilken virksomhet som rapporterer.

§ 3.Metode for fangstrapportering

Fangstrapportene skal oversendes som maskinlesbare data. Fra og med 1. januar 2022 skal fangstrapportering skje ved bruk av digitale systemer som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Kilde: Lovdata.no

Vær på lag med loven

Ved å benytte fangstrapport.no til registrering og rapportering av fangst, vil du være trygg på at din virksomhet følger de forskrifter som til en hver tid er gjeldende.